tìm từ bất kỳ, như là spook:

(syn) boregasm chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?