tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

(you & your friends are having an awkward moment, everybody is just looking at each other/scratching the back of there heads) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?