tìm từ bất kỳ, như là rimming:

-n!- chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?