tìm từ bất kỳ, như là trill:

.: fear : the : gohanvolution : chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?