tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
.::
A simple title, usally put in a computer program, made by a 10 year old
.::My Awesome Program::.
viết bởi Shadow Of Nova 28 Tháng tư, 2012