tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

. Mainly due to running into the corner of a table, doorknob, or by excessive chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?