tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
..;
A variation on the ._. emoticon that indicates shock and discomfort.
yourom34: My cat just threw up on my feet.
eggs21330: ..;
viết bởi thecookietheory 23 Tháng chín, 2006

Words related to ..;

._. discomfort emoticon emoticons shock