tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Oh My God Hackers, on the server
In chat:
Guy #1) Hey look at my Armor in World of Warcraft
Guy #2) 0MGx0rZ
viết bởi {REDACTED} 31 Tháng mười, 2013