tìm từ bất kỳ, như là tbt:

1 minute man chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?