tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1/2 shirt 1/2 dress chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?