tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:

101st chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?