tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

10dp chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?