tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

12-yr old chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?