tìm từ bất kỳ, như là thot:

13st. goonz chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?