tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

16 & pregnant chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?