tìm từ bất kỳ, như là smh:

1975 filly triple crown chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?