tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When a guy puts both his nuts in a girls ass.
Wow, that is as difficult as getting 2 dogs in a bathtub.
viết bởi I'm Rick Burd, Bitch 02 Tháng tư, 2004