tìm từ bất kỳ, như là ethered:

2 of diamonds chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?