tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

2/7/03 16:28:40 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?