tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
bitch
girl: get the 2-liter
guy: you're a 2-liter.

*all hell breaks loose*
viết bởi jayteemango 08 Tháng mười một, 2012