tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

200 pecent chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?