tìm từ bất kỳ, như là thot:

2005 superhero action film chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?