tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

2005/12/14 02:00:26pm gendordorf chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?