tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

22:17:45 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?