tìm từ bất kỳ, như là ethered:

22:17:52 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?