tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Too high at the moment
I am 2hatm to think rationally.
viết bởi Cocha 26 Tháng chín, 2013