tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
"is too much!"
"a wiked awesome burningman 2006 art project."
"2pir is too much!"
"that 2pir project on burningman 2006 was fucking awesome"
viết bởi DeadlyiCoN 22 Tháng chín, 2006