tìm từ bất kỳ, như là eight ball:

3 hyper chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?