Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:

3 untalented american performers chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?