tìm từ bất kỳ, như là dog in the bathtub:

360 degrees chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?