tìm từ bất kỳ, như là wyd:

360 degrees turn and moonwalk away chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?