tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

360 degrees turn and moonwalk away chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?