tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To flash someone front and back... 360 degrees.
Kat and her friend were 360 flashed on chat roulette.
viết bởi aesslaytsyrc 27 Tháng mười một, 2010