tìm từ bất kỳ, như là sex:

3o5 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?