tìm từ bất kỳ, như là sex:

4:04 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?