tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
4s
short for the iPhone 4S
I called him up on my 4S
viết bởi The Wiener 11 Tháng mười, 2011