tìm từ bất kỳ, như là smh:

4th+base chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?