tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

4x4 pickup chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?