tìm từ bất kỳ, như là fleek:

5 in a row chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?