tìm từ bất kỳ, như là thot:

5 second chef chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?