tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

5 time champions chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?