tìm từ bất kỳ, như là demisexual:

5-owned chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?