tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

5.1 dolby digital surround sound chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?