tìm từ bất kỳ, như là cunt:

6 o'clock news chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?