tìm từ bất kỳ, như là doxx:

7 o'clock - time for the party chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?