tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

7 o'clock - time for the party chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?