tìm từ bất kỳ, như là fleek:

7.62 kill you chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?