tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Male Genitalia
Person texts you "Hey what are you doing?"
You "Not much... Just stroking my 8=========================D."
Person "Have fun :D"
viết bởi Skull0298 01 Tháng tư, 2012