tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
One Pound.
I'd like a pound of nuts please.

Thats a lot of nuts!
viết bởi D. Perdsie 31 Tháng bảy, 2006

Words related to A Lot of Nuts

b00b boob lol w00t zidane