tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To cheat on a loved one without really meaning to/wanting to.
No way, I totally did a Snape last night.
viết bởi Stilli 06 Tháng tư, 2009