tìm từ bất kỳ, như là sex:

A firsk search of a "suspect" by Police, or of a "convict" by a chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?