tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
SOMEONE WHO IS AWESOME. PERIOD.
SHE SEAMS LIKE AN ADDAIR.
viết bởi ASDFJKL;ASDFJKL; 26 Tháng chín, 2012